ms my en gb ar aa
  Staff Portal      MyPortal      kLMS      UIS-PEARL (Staff)      UIS-PEARL (Student)      COVID-19

Bahagian Pengurusan Akademik

Permohonan penangguhan pengajian hendaklah dikemukakan kepada Seksyen Pengurusan Pengajian Pelajar, Bahagian Pengurusan Akademik (BPA) selepas lengkap mengisi Borang Permohonan Penangguhan Pengajian.

 

Syarat-syarat Berhenti Pengajian

title bottom left

 • Permohonan berhenti pengajian hendaklah dikemukakan kepada Bahagian Pengurusan Akademik.

 • Bayaran berhenti pengajian sebanyak RM100/jam kredit dan yuran penginapan akan dikenakan bermula minggu kedua (2) perkuliahan.

 • Pelajar boleh diberhentikan daripada Kolej Universiti apabila :

  • berhenti tanpa membuat permohonan mengikut keperluan Bahagian 10, Perkara 10.1; atau

  • dikenakan hukuman tatatertib mengikut keperluan Bahagian 18, Perkara 18.4; atau

  • gagal hadir ke kuliah atau kelas bagi kursus yang didaftarkan melebihi 20% tanpa memaklumkan kepada pensyarah yang mengajar; atau

  • pelajar yang melepasi tempoh maksimum pengajian mengikut keperluan Bahagian 7, Perkara 7.1; atau

  • pelajar yang memperolehi kurang daripada HPNG 2.00 pada mana-mana semester; atau

  • pelajar yang menangguh atau ditangguhkan pengajian melebihi had maksimum mengikut keperluan Bahagian 9, Perkara 9.1.3.

 • Permohonan Berhenti pengajian boleh dibuat dengan menggunakan Borang AKA 09 (Berhenti Pengajian) yang dikeluarkan oleh Seksyen Pengurusan Pengajian Pelajar, BPA.

 • Pelajar yang diberhentikan di bawah Perkara 10.2 (e) iaitu atas sebab prestasi akademik tidak mencapai tahap lulus, tidak dibenarkan memohon semula kecuali dengan kebenaran Dekan Fakulti.

 • Pelajar yang telah berhenti atau diberhentikan kecuali Perkara 10.2 (b), boleh memohon semula kemasukan tertakluk kepada kelulusan Kolej Universiti.